تریلر

هر کشنده نیازمند تریلر برای استفاده است. حال بستگی به کاربری مورد استفاده، از نوع تریلر خاص آن کاربری استفاده می‌شود. تریلر انواع مختلفی دارد که این انواع بستگی به کارایی و تعداد محور، دسته بندی می‌شوند و هر نوع ویژگی و کارایی خاص خودش را دارد.